• A-
  A+
 • Людям із порушенням зору
 • Українською
 • English
Постанова КМУ щодо Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей від 10 липня 2019 р. № 603
Опубліковано 25 липня 2019 року о 12:25

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 603

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку провадження
діяльності з усиновлення та здійснення нагляду
за дотриманням прав усиновлених дітей

1. Пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Діяльність з усиновлення провадиться уповноваженими державою органами та посадовими особами.

Для забезпечення провадження діяльності з усиновлення у складі районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій на правах самостійного структурного підрозділу утворюються служби у справах дітей, а у складі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, утворюється самостійний структурний підрозділ з питань забезпечення прав дітей.

Штатна чисельність працівників служб у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, які забезпечують провадження діяльності з усиновлення, установлюється в межах граничної чисельності працівників (не менше ніж дві особи) з розрахунку один працівник на 50 дітей, які перебувають у такій службі на обліку дітей, що можуть бути усиновлені.

  Штатна чисельність працівників уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, які забезпечують провадження діяльності з усиновлення, установлюється в межах граничної чисельності працівників (не менше ніж дві особи) з розрахунку один працівник на
100 дітей, які перебувають у такій службі на обліку дітей, що можуть бути усиновлені.

Штатна чисельність працівників структурного підрозділу, що провадить діяльність з усиновлення, установлюється в межах граничної чисельності працівників самостійного структурного підрозділу з питань забезпечення прав дітей центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері усиновлення та захисту прав дітей, із розрахунку один працівник не більше ніж на 2000 дітей, які перебувають на централізованому обліку дітей, що можуть бути усиновлені, але не менше ніж десять працівників.

Не допускається провадження діяльності з добору на усиновлення дітей від імені та в інтересах громадян, які бажають усиновити дитину, отримання та передача будь-яких відомостей про дитину, документів щодо неї іншими особами.

Забороняється провадження будь-якої діяльності з усиновлення з метою отримання прибутків.”.

2. Доповнити Порядок пунктом 21 такого змісту:

“21. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцями провадиться, якщо були вичерпані всі можливості для усиновлення громадянами України, передання під опіку, піклування чи виховання в сім’ї громадян України.

Для забезпечення розгляду заяв щодо перегляду рішення про відмову у взятті громадян України, які проживають за межами України, та іноземців на облік кандидатів в усиновлювачі, питання щодо доцільності надання згоди (дозволу) на усиновлення дитини громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями утворюється постійно діюча комісія з питань міжнародного усиновлення (далі - комісія), положення та склад якої затверджується Мінсоцполітики.”.

3. Пункт 8 викласти в такій редакції:

“8. У день взяття дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на місцевий облік служба у справах дітей вносить інформацію до обліково-статистичної картки дитини в Єдиному електронному банку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів (далі - Єдиний банк даних).

Для взяття на облік дитини, батьки якої надали згоду на усиновлення та яка не перебуває на обліку дітей, які залишилися без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, служба у справах дітей складає обліково-статистичну картку дитини в Єдиному банку даних.

Порядок ведення Єдиного банку даних та форми документів, які в ньому зберігаються, затверджуються Мінсоцполітики.”.

4. У пункті 9:

абзац перший після слів “ніхто не виявив бажання її усиновити або” доповнити словами “не виявилося осіб, які бажають”;

абзац третій викласти в такій редакції:

“До кожного примірника анкети додаються копії свідоцтва про народження дитини, рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, документів, зазначених у пунктах 5 і 6 цього Порядку, висновок про стан здоров’я, фізичний та розумовий розвиток дитини, складений за формою згідно з додатком 2, витяг з історії розвитку дитини за формою, затвердженою МОЗ, та її фотокартка на повний зріст розміром 9 х 13 сантиметрів”;

абзац сьомий викласти в такій редакції:

“2) виявилися особи, які бажають взяти її під опіку чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду ними подано відповідну заяву та документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади протягом одного місяця з дня отримання відповідної заяви та документів.”.

5. У пункті 12:

абзац перший після слів “ніхто не виявив бажання її усиновити або” доповнити словами “не виявилося осіб, які бажають”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

“2) виявилися особи, які бажають взяти її під опіку чи піклування, про що до районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду ними подано відповідну заяву та документи. Рішення про призначення опіки чи піклування приймається районною, районною у мм. Києві та Севастополі держадміністрацією, виконавчим органом міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади протягом одного місяця з дня отримання відповідної заяви та документів.”.

6. Доповнити Порядок пунктом 121 такого змісту:

“121. У разі наявності у дитини захворювання, внесеного до спеціального переліку хвороб, затвердженого МОЗ (далі - перелік захворювань), службою у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації за місцем взяття дитини на регіональний облік протягом трьох днів надсилається клопотання регіональному управлінню охорони здоров’я для проведення додаткового медичного обстеження в лікувально-профілактичному закладі обласного чи державного рівня. Додаткове медичне обстеження проводиться протягом п’яти робочих днів з дати надходження клопотання.

Висновок про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дитини, виданий лікувально-профілактичним закладом за результатами такого обстеження, додається до анкети.

У разі підтвердження у дитини захворювання, яке внесено до переліку захворювань, один примірник анкети разом із документами, підписаний керівником (заступником керівника) уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, начальником (заступником начальника) служби у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, Головою (заступником Голови) Ради міністрів Автономної Республіки Крим, головою (заступником голови) обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації, надсилається  Мінсоцполітики без дотримання строку перебування дитини на регіональному обліку.”.

7. Пункт 22 викласти в такій редакції:

“22. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, звертаються із заявою про взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі до служби у справах дітей за місцем проживання. Заяву повинно бути написано в присутності працівника служби у справах дітей та засвідчено ним. У заяві зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання ― адреса кожного з них), дані паспорта громадянина України, номер телефону та електронна адреса. У разі коли один із подружжя не може особисто з’явитися до служби у справах дітей для написання заяви, його заяву, засвідчену нотаріально, може подати дружина (чоловік).

Разом із заявою подаються такі документи:

копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу;

довідка про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органами ДФС.

У разі коли усиновлювачами є сімейна пара, довідку про заробітну плату за останні шість місяців або копію декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчену органами ДФС, може подавати один із подружжя, який має постійний дохід;

копія свідоцтва про шлюб, укладений в органах реєстрації актів цивільного стану, якщо заявники перебувають у шлюбі;

висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

засвідчена нотаріально письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видана територіальним центром з надання сервісних послуг МВС;

копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;

довідка про проходження курсу підготовки з питань виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, з рекомендаціями щодо кількості, віку та стану здоров’я дітей, яких може усиновити заявник, за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У разі коли громадяни України, які бажають усиновити дитину, є її родичами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками чи батьками-вихователями, така довідка не подається.

Копії документів, зазначених у підпунктах 1, 3 і 7 цього пункту, засвідчуються працівником служби у справах дітей, який здійснює приймання документів.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя висновок про стан здоров’я та довідка про наявність чи відсутність судимості подаються кожним із подружжя.

Заява вважається поданою, якщо до неї додані всі документи, зазначені в цьому пункті. Витребування у заявників документів, не зазначених у цьому пункті, не допускається.

Строк дії документів становить один рік з дня їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством.”.

 

8. Пункт 23 доповнити абзацом такого змісту:

“Служба у справах дітей доводить заявникам до відома інформацію про те, що контроль за цільовим використанням допомоги під час усиновлення дитини здійснюється в порядку, визначеному Мінсоцполітики.”.

9. Пункти 25-27 викласти в такій редакції:

“25. Громадяни України, які бажають усиновити дитину, проходять курс підготовки з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за програмою, затвердженою Мінсоцполітики, крім випадків, коли заявники є родичами дитини, її опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями.

26. Заявники не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі, у разі коли:

вони вже перебувають на обліку кандидатів в усиновлювачі в одній із служб у справах дітей;

подані документи не відповідають вимогам, визначеним у пункті 22 цього Порядку;

у поданих документах є виправлення або дописки, не завірені в установленому порядку;

заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами з підстав, зазначених у статті 212 Сімейного кодексу України;

різниця у віці між дитиною, яку бажають усиновити, та заявниками становить менш як 15 років;

сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї з урахуванням дітей, які усиновлюються менша, ніж установлений законодавством прожитковий мінімум;

житлове приміщення заявників перебуває в незадовільному санітарно-гігієнічному стані;

у житловому приміщенні заявників неможливо влаштувати місце для занять і окреме спальне місце для дитини;

під час обстеження житлово-побутових умов заявників та бесіди з ними або у процесі вивчення їх документів виявлено обставини чи умови, які можуть мати негативні наслідки для виховання і розвитку дитини;

вони відмовилися від підписання акта, передбаченого пунктом 23 цього Порядку;

заявники, крім родичів дитини, її опікуна, піклувальника, прийомних батьків, батьків-вихователів, відмовилися пройти або не пройшли підготовку з питань виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що підтверджується довідкою.

Про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі заявникам надається обґрунтована відповідь у письмовій формі протягом десяти робочих днів після надходження заяви та документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку.

 

27. Висновок про можливість бути усиновлювачами оформляється протягом десяти робочих днів після надходження заяви та всіх документів, зазначених у пункті 22 цього Порядку, згідно з визначеними Мінсоцполітики вимогами на бланку служби у справах дітей, пронумеровується, прошнуровується, підписується її керівником, засвідчується печаткою та видається кандидатам в усиновлювачі.

Разом із висновком повертаються пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей документи, подані кандидатами в усиновлювачі, із зазначенням служби у справах дітей, в якій вони перебувають на обліку, та облікового номера.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами становить один рік з дати видачі і може бути продовжений, але не більше як на два роки.

Якщо протягом дії висновку про можливість бути усиновлювачами закінчився строк дії документів, зазначених у підпунктах 2, 4, 6 і 7 пункту 22 цього Порядку, кандидати в усиновлювачі поновлюють їх і додають до документів, повернутих службою у справах дітей.

Для підтвердження можливості бути усиновлювачами кандидати в усиновлювачі протягом п’яти робочих днів з дати поновлення документів подають їх оригінали та копії до служби у справах дітей за місцем обліку. Оригінали документів повертаються кандидатам в усиновлювачі, а поновлена інформація щодо них вноситься до Єдиного банку даних.

Якщо протягом строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами кандидати в усиновлювачі не здійснили усиновлення, вони можуть звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку із заявою про продовження строку дії зазначеного висновку про можливість бути усиновлювачами. Заява подається кандидатами в усиновлювачі не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення одного року з дати видачі висновку. До заяви додаються документи, зазначені у пункті 22 цього Порядку. Служба у справах дітей перевіряє подані документи, складає акт обстеження житлово-побутових умов заявників та готує довідку про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами за формою, затвердженою Мінсоцполітики, або в разі виявлення обставин, що унеможливлюють усиновлення, письмово повідомляє заявників про відмову у продовженні зазначеного строку. Документи, подані кандидатами в усиновлювачі, пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою та завірені підписом керівника служби у справах дітей, повертаються заявникам.

Строк дії висновку про можливість бути усиновлювачами продовжується не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення строку його дії, що підтверджується видачею довідки про продовження строку дії такого висновку. У разі коли такий строк не продовжується, кандидатам в усиновлювачі повідомляється про відмову у продовженні строку дії такого висновку.

Довідка про продовження строку дії висновку про можливість бути усиновлювачами або повідомлення про відмову у продовженні зазначеного строку оформляється на бланку служби у справах дітей, підписується її керівником та засвідчується печаткою.”.

 

10. Пункт 29 після абзацу дев’ятого підпункту 4 доповнити новим абзацом такого змісту:

“5) закінчення строку дії документів, якщо вони не були поновлені протягом двомісячного строку.”.

У зв’язку з цим абзац десятий вважати абзацом одинадцятим.     

11. Пункт 33 викласти в такій редакції:

“33. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці, які бажають усиновити дитину, що проживає в Україні, подають Мінсоцполітики такі документи:

нотаріально засвідчену заяву про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі, в якій зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), паспортні дані, номер телефону та електронна адреса;

копію паспорта громадянина України, копію паспорта іноземця або іншого документа, що посвідчує особу (у чотирьох примірниках);

висновок про можливість заявників бути усиновлювачами, що видається компетентним органом країни проживання (у трьох примірниках).

У висновку зазначаються адреса, житлово-побутові умови (кількість спальних кімнат, опис кімнати, визначеної для проживання дитини, кількість осіб, які також проживатимуть у такій кімнаті, їх стать і вік, наявність умов для проживання дитини), біографічні дані, склад сім’ї (кількість осіб, які проживають разом із заявником, ступінь родинного зв’язку, наявність власних дітей), ставлення заявників до усиновлення, проходження підготовки з питань прийняття та виховання усиновленої дитини, попереднє ознайомлення з вимогами щодо усиновлення в Україні дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, інформація щодо раніше усиновлених дітей, їх стану здоров’я, розвитку, виховання, умов проживання, перебування в сім’ї під соціальним супроводженням після усиновлення дитини. Висновок повинен містити рекомендації щодо кількості, віку, стану здоров’я дітей, яких можуть усиновити заявники, та інформацію щодо можливості усиновлення дитини з інвалідністю. У разі бажання усиновити дитину, яка має інвалідність або інші захворювання, в рекомендаціях щодо стану здоров’я дитини зазначається вичерпний перелік хвороб, за наявності яких заявникам рекомендовано усиновлення дитини. У висновку зазначається, чи можливе усиновлення дитини, яка страждає на хворобу, внесену до переліку захворювань.

Висновок не повинен містити рекомендації щодо усиновлення конкретних дітей та зазначення відомостей про них, за винятком усиновлення родичами дитини, усиновлення братів/сестер раніше усиновленої дитини.

Висновок повинен містити рекомендації щодо заходів з адаптації усиновленої дитини до умов проживання у новому середовищі (мовна адаптація, наявність спеціальних знань, навичок і умов для навчання, розвитку та соціалізації дитини).

У висновку також зазначається інформація про наявність (відсутність) рішень суду щодо визнання заявників недієздатними, позбавлення їх батьківських прав, скасування усиновлення або визнання його недійсним, відібрання у них дітей, а також про факти відмови заявників від виховання власних чи раніше усиновлених дітей.

Компетентний орган, що видає висновок про можливість бути усиновлювачами, зазначає в ньому інформацію щодо мінімального рівня доходу на особу, встановленого для регіону країни перебування заявників, з посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, яким визначено такий рівень.

У разі видачі висновку не державним органом до нього додається:

нотаріально засвідчений документ, що містить інформацію про акредитацію організації з питань усиновлення дітей на території іноземної держави;

копія ліцензії (до кожного екземпляра висновку) на провадження таким органом діяльності, пов’язаної з усиновленням;

нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує факт укладення договору між усиновлювачами та відповідною організацією з питань усиновлення дітей на території іноземної держави, із зазначенням інформації щодо забезпечення організацією та усиновлювачами своєчасного звітування, інформування консульської установи чи дипломатичного представництва України про будь-які надзвичайні випадки, в тому числі зміну місця проживання дитини, виникнення можливості скасування усиновлення або передачі на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання в усиновлювачів дитини, порушення прав і законних інтересів дитини, суттєве погіршення її стану здоров’я, нещасні випадки за її участю, смерть дитини тощо.

Іноземцям, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, висновок готує служба у справах дітей за місцем їх проживання;

дозвіл компетентного органу країни проживання заявників на в’їзд і проживання усиновленої дитини;

нотаріально засвідчене зобов’язання заявника (у двох примірниках), адресоване Мінсоцполітики та консульській установі чи дипломатичному представництву України щодо забезпечення:

- взяття дитини на облік у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України (із зазначенням найменування установи, представництва, його адреси) протягом місяця після її в’їзду до країни проживання;

- права усиновленої дитини зберігати громадянство України до досягнення нею 18 років;

- подання консульській установі чи дипломатичному представництву України не менше як один раз на рік протягом перших трьох років після усиновлення та в подальшому один раз на три роки до досягнення дитиною 18 років звіту про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини за формою згідно з додатком 5;

надання можливості представникові консульської установи чи дипломатичного представництва України спілкуватися з дитиною;

повідомлення консульській установі чи дипломатичному представництву України про зміну місця проживання усиновленої дитини;

 - повідомлення протягом 20 робочих днів консульській установі чи дипломатичному представництву України про передачу на виховання усиновленої дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також про відібрання дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки;

повідомлення не пізніше ніж через три дні консульській установі чи дипломатичному представництву України про випадки порушення прав і законних інтересів усиновленої дитини, а також про нещасні випадки з усиновленою дитиною та її смерть.

У  зазначеному зобов’язанні зазначається адреса проживання заявника (за наявності кількох місць проживання - адреса кожного з них), паспортні дані, номер телефону та електронна адреса;

нотаріально засвідчена письмова згода другого з подружжя на усиновлення дитини із зазначенням причини усиновлення тільки одним із подружжя (у разі усиновлення дитини одним із подружжя), якщо інше не передбачено законодавством;

довідка з місця роботи про заробітну плату за останні шість місяців або копія декларації про доходи за попередній календарний рік, засвідчена органом, який її видав, або нотаріусом;

засвідчена нотаріально копія документа про шлюб, зареєстрованого в компетентних органах країни (у двох примірниках);

висновок про стан здоров’я кожного заявника, складений за формою згідно з додатком 3;

довідка про перевірку на території країни проживання фактів наявності чи відсутності судимості для кожного заявника, видана компетентним органом країни проживання;

засвідчена нотаріально копія документа, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням, із зазначенням його загальної і житлової площі та кількості спальних кімнат;

засвідчена нотаріально письмова згода заявника, який є іноземцем, на отримання інформації про нього в Генеральному секретаріаті Інтерполу та правоохоронних органах держави, громадянином якої є іноземець, та держави, на території якої він проживає (у трьох примірниках), на строк до досягнення усиновленою дитиною 18 років;

виданий компетентним органом країни проживання заявника за встановленою формою документ або в разі його відсутності нотаріально засвідчена письмова згода заявника на обробку персональних даних про нього та усиновлену дитину в усіх компетентних органах країни проживання (у трьох примірниках) на строк до досягнення усиновленою дитиною 18 років;

інформація компетентного органу країни проживання заявника та інформація консульської установи чи дипломатичного представництва України про своєчасність (несвоєчасність) подання звітів і наявність (відсутність) фактів неналежного виконання обов’язків усиновлювачем, який є іноземцем або громадянином України, що постійно проживає за межами України, у разі повторного усиновлення на території України.

У разі усиновлення дитини одним із подружжя документи, зазначені в підпунктах 2, 9, 10, 12 і 13 цього пункту, подаються кожним із подружжя.

Нотаріально засвідчені заяви про розмір заробітної плати чи інших доходів заявників, наявність у них майна чи права користування майном, інші заяви не замінюють документів, зазначених в цьому пункті.

Справа приймається Мінсоцполітики, якщо в ній є всі документи, зазначені в цьому пункті.

Документи, зазначені в підпунктах 1, 3, 5-7, 9, 10, 12-14 цього пункту, подаються в оригіналах. Якщо оригінал документа зберігається органом, який його видав, про що обов’язково зазначається в документі, подається його нотаріально засвідчена копія.

Документи, зазначені в цьому пункті, оформляються в країні проживання заявників. Іноземці, які постійно проживають на території України, що підтверджується посвідкою на постійне проживання в Україні, виданою територіальними органами чи підрозділами ДМС, оформляють документи на території України. Іноземці, які тимчасово проживають на території України, оформляють документи в країні постійного проживання.”.

12. Пункт 35 викласти в такій редакції:

“35. Строк дії документів, зазначених у пункті 33 (крім підпунктів 12 і 13) цього Порядку, становить один рік з дати їх видачі, якщо інше не передбачено законодавством країни, в якій вони видані (про що зазначається в документі)

На день подання документів Мінсоцполітики строк їх подальшої дії повинен становити не менш як шість місяців.

Якщо строк дії документів згідно із законодавством країни, яка їх видала, становить менш як шість місяців, на день подання Мінсоцполітики, вони є дійсними. Такі документи поновлюються не пізніше ніж за десять робочих днів до закінчення їх строку дії, оформлюються відповідно до пункту 34 цього Порядку та подаються Мінсоцполітики разом із заявою про долучення їх до справи.

Інші документи, зазначені в пункті 33 (крім підпунктів 12 і 13) цього Порядку, поновлюються лише у разі, коли в період підготовки висновку про доцільність усиновлення дитини або згоди Мінсоцполітики на усиновлення дитини закінчився їх строк дії. Такі документи, оформлені відповідно до пунктів 33 і 34 цього Порядку, заявники подають Мінсоцполітики разом із заявою про долучення їх до справи.

Якщо відбулися зміни в документах, рекомендаціях і дозволах, поданих компетентними органами країни проживання заявників, заявники протягом десяти робочих днів подають Мінсоцполітики заяву та поновлені документи, оформлені відповідно до пунктів 33 і 34 цього Порядку.

Протягом п’яти робочих днів заява та подані документи розглядаються Мінсоцполітики та в разі відповідності вимогам пунктів 33 і 34 цього Порядку долучаються до справи заявників.”.

13. В абзаці першому пункту 36 цифри “20” замінити цифрами “25”.

14. Абзац другий пункту 37 викласти в такій редакції:

“Мінсоцполітики повідомляє заявників про взяття на облік кандидатів в усиновлювачі протягом семи робочих днів з дати ухвалення такого рішення у письмовій та електронній формі.”.

15. Пункт 38 викласти в такій редакції:

“38. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці не беруться на облік кандидатів в усиновлювачі у разі, коли:

подані документи не відповідають вимогам, зазначеним у пунктах 33-35 цього Порядку;

у документах або їх перекладі наявні виправлення, доповнення, не завірені в установленому порядку;

переклад не відповідає змісту оригіналу документа;

заявники (один з них) не можуть бути усиновлювачами відповідно до статті 212 Сімейного кодексу України;

різниця у віці між дитиною та заявниками становить менш як
15 років;

сума сукупного доходу на кожного члена сім’ї з урахуванням кількості рекомендованих до усиновлення дітей менша, ніж мінімальний рівень доходу на одну особу, встановлений для регіону країни перебування заявників;

виявлено факти передачі заявниками на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у заявників дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформацію про порушення прав і законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини. Зазначені факти та інформація можуть бути підтверджені як безпосередньо усиновлювачами, так і компетентними органами країни проживання.

Письмова відмова у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі з обґрунтуванням причин видається або надсилається заявникам разом з поданими ними документами протягом десяти робочих днів.”.

16. Доповнити Порядок пунктом 381 такого змісту:

“381. Протягом п’яти робочих днів з дати отримання письмової відмови у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці можуть особисто звернутися до Мінсоцполітики із заявою щодо перегляду рішення про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі (далі - заява).

Днем подання заяви вважається день її фактичного отримання Мінсоцполітики.

Якщо останній день строку для подання заяви випадає на вихідний або святковий день, останнім днем такого строку вважається перший робочий день, що настає після вихідного або святкового дня.

Заява подається у письмовій формі відповідно до вимог пункту 34 Порядку та повинна містити:

повне ім’я заявників, адресу їх місця проживання;

реквізити письмової відмови у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі, яка переглядається;

зміст рішення, дій чи бездіяльності Мінсоцполітики та норми законодавства, які порушено, на думку заявників;

вимоги заявників з обґрунтуванням;

підпис заявників.

До заяви додаються зазначені в пункті 33 Порядку документи, які подавалися заявниками для взяття їх на облік кандидатів в усиновлювачі та засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують факт порушення прав заявників у результаті прийняття рішення про відмову у взятті на облік кандидатів в усиновлювачі (за наявності).

Заява та додані до неї документи розглядаються Мінсоцполітики протягом 15 робочих днів.

За результатами розгляду заяви на підставі висновку комісії Мінсоцполітики бере заявників на облік кандидатів в усиновлювачі із внесенням даних про них до книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних або письмово відмовляє у задоволенні заяви.”.

17. Абзац перший пункту 40 після слів “кандидати в усиновлювачі повідомляються письмово” доповнити словами “у письмовій або електронній формі.”.

18. Пункти 41 і 42 викласти в такій редакції:

“41. Якщо кандидати в усиновлювачі з поважних причин у визначений день не з’явилися для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, їм може бути призначено іншу дату прийому в Мінсоцполітики за умови, що строк дії документів, які зберігаються в їх особовій справі, на момент ознайомлення з інформацією становитиме не менш як один місяць.

Для визначення нової дати прийому в Мінсоцполітики кандидати в усиновлювачі протягом п’яти робочих днів з дати попередньо призначеного прийому подають заяву, до якої додаються документи, що підтверджують наявність поважних причин, які унеможливлюють їх прибуття у визначену дату.

Мінсоцполітики визначає нову дату прийому, про що заявники повідомляються у письмовій та електронній формі протягом десяти робочих днів з дати подання заяви.

42. Рішення про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку приймає Мінсоцполітики.

Підставами для зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку є:

усиновлення дитини;

закінчення строку дії документів (одного з них), зазначених у пункті 33 цього Порядку, або не поновлення їх відповідно до вимог пункту 35 цього Порядку;

неприбуття без поважних причин у визначений день до Мінсоцполітики для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, або повторного неприбуття у визначений день;

не повернення документів у разі відмови від усиновлення дитини;

не бажання кандидатів в усиновлювачі усиновити дитину після триразового ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені;

надходження від Національної поліції інформації або виникнення інших обставин, що унеможливлюють усиновлення;

подання кандидатами в усиновлювачі заяви про зняття з обліку;

виявлення фактів передання кандидатами в усиновлювачі на виховання попередньо усиновленої ними дитини іншим іноземцям, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання у кандидатів в усиновлювачі дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, а також інформації про порушення прав і законних інтересів попередньо усиновленої ними дитини, про нещасні випадки з попередньо усиновленою ними дитиною та її смерть з їх вини.

Про зняття з обліку з підстав, зазначених у підпунктах 2-6 і 8 цього пункту, кандидати в усиновлювачі повідомляються Мінсоцполітики протягом семи робочих днів у письмовій та електронній формі.

Інформація про зняття кандидатів в усиновлювачі з обліку вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі та Єдиного банку даних.

Кандидати в усиновлювачі, зняті з обліку із зазначених у підпунктах 2-8 цього пункту підстав, можуть протягом року з дня зняття з обліку отримати в Мінсоцполітики документи, зазначені у підпунктах 2-14 пункту 33 цього Порядку.”.

19. Пункти 48-50 викласти в такій редакції:

“48. Для отримання інформації про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі - громадяни України, крім тих, які проживають за межами України, мають право звернутися до служби у справах дітей за місцем їх обліку, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики. З інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидати в усиновлювачі можуть ознайомитися на веб-сайті Мінсоцполітики.

Перелік служб у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій із зазначенням адреси та контактних телефонів, а також уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей та Мінсоцполітики надається кандидатам в усиновлювачі службами у справах дітей за місцем їх обліку.

Служби у справах дітей районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та Мінсоцполітики ведуть книгу обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

До книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та до Єдиного банку даних вноситься інформація про всіх кандидатів в усиновлювачі, яким надається інформація про дітей, а також про всіх дітей, з якими вони ознайомилися.

49. Служба у справах дітей за місцем обліку кандидатів в усиновлювачі після взяття їх на облік ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на місцевому обліку, з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами.

Першочергове право на усиновлення дитини мають її родичі. Іншим кандидатам в усиновлювачі інформація про дітей, які перебувають на місцевому обліку, надається в порядку черги.

Протягом строку перебування на обліку кандидатів в усиновлювачі служба у справах дітей постійно ознайомлює їх з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

Кандидатам в усиновлювачі надсилається в електронній формі запрошення на прийом, повідомлення про дитину (стать, вік, наявність братів чи сестер, наявність інвалідності) з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами. Така інформація фіксується у книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

Якщо на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває декілька осіб чи подружніх пар, кожному наступному кандидатові надсилається повідомлення з інформацією про дитину, якщо попередній відмовився від ознайомлення з інформацією або від отримання направлення для знайомства з дитиною, про що є відповідні записи в книзі обліку кандидатів в усиновлювачі — громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та в Єдиному банку даних.

У разі коли протягом двох робочих днів з дати повідомлення про необхідність ознайомитися з інформацією про дитину від кандидатів в усиновлювачі не надійшло усного або письмового підтвердження про згоду чи відмову від ознайомлення з інформацією, вважається, що таку інформацію може бути надано наступному кандидату в усиновлювачі, який перебуває на обліку, в порядку черговості. Якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання особисто ознайомитися з інформацією про дитину, яка може бути усиновлена, їм необхідно протягом трьох робочих днів звернутися до служби у справах дітей за місцем обліку такої дитини. Якщо протягом відведеного строку кандидати в усиновлювачі не звернулися до служби у справах дітей, то вважається, що вони відмовилися від ознайомлення з інформацією про дитину.

Якщо на обліку у службі у справах дітей не виявилося кандидатів в усиновлювачі, які бажають усиновити дитину, взяту на місцевий облік, та її анкету згідно із строками перебування дитини на місцевому обліку не передано на регіональний облік, повідомлення про таку дитину подається у письмовому вигляді уповноваженому органові виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації направляє громадян України - кандидатів в усиновлювачі, які перебувають на обліку в службах у справах дітей відповідного регіону, з урахуванням черговості взяття їх на облік в Єдиному банку даних для ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, до служби, яка надала повідомлення про дитину.

Відповідна інформація вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою, згідно з додатком 16.

50. Уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, служба у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації ознайомлює кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, видає їм направлення для знайомства з дитиною до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини, відповідні записи вносяться до книги обліку кандидатів в усиновлювачі — громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та до Єдиного банку даних.

Кандидатам в усиновлювачі, які перебувають на обліку в службах у справах дітей відповідного регіону, після взяття дитини на регіональний облік надсилається запрошення на прийом для ознайомлення з інформацією про таку дитину з урахуванням рекомендацій, зазначених у висновку про можливість бути усиновлювачами.

Повідомлення, інформація про дитину (стать, вік, наявність братів чи сестер, наявність інвалідності) та її фото надсилаються в електронній формі кандидатам в усиновлювачі. Відповідна інформація вноситься до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16.

Якщо на обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває декілька осіб чи подружніх пар із висновком щодо можливості усиновлення дитини відповідної статі та віку, то кожному наступному кандидатові надсилається повідомлення з інформацією про дитину, якщо попередній відмовився від ознайомлення з такою інформацією або від отримання направлення для знайомства з дитиною, про що є відповідне підтвердження, внесене до книги обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16, та до Єдиного банку даних.

Якщо протягом двох робочих днів з дати направлення повідомлення про дитину від кандидатів в усиновлювачі не надійшло усного або письмового підтвердження про згоду чи відмову від ознайомлення з інформацією, вважається, що таку інформацію може бути надано наступному кандидатові в усиновлювачі, який перебуває на обліку в службі у справах дітей регіону, в порядку черговості до Єдиного банку даних. Якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання особисто ознайомитися з інформацією про дитину, яка може бути усиновлена, їм необхідно протягом трьох робочих днів звернутися до служби у справах дітей за місцем регіонального обліку дитини. Якщо протягом відведеного строку кандидати в усиновлювачі не звернулися, то вважається, що вони відмовилися від ознайомлення з інформацією про дитину.

Якщо на обліку в регіоні не виявилося кандидатів в усиновлювачі, які бажають усиновити дитину, взяту на регіональний облік, інформація про таку дитину (стать, вік, наявність братів чи сестер, наявність інвалідності) та її фото надсилається через Єдиний банк даних службам у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій. Якщо кандидати в усиновлювачі виявили бажання познайомитися з дитиною, обласна, Київська та Севастопольська міська держадміністрація інформує службу у справах дітей за місцем регіонального обліку дитини і направляє кандидатів в усиновлювачі для ознайомлення з інформацією та отримання направлення.

Кандидатам в усиновлювачі, що за результатами ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку, не виявили бажання отримати направлення для знайомства з дитиною, може бути призначено дату наступного ознайомлення з інформацією про дитину, яка перебуває на регіональному обліку, з урахуванням їх бажання.

У разі видачі кандидатам в усиновлювачі направлення для знайомства з дитиною, про що є відповідні записи в книзі обліку кандидатів в усиновлювачі - громадян України, яким надано інформацію про дітей, які можуть бути усиновлені, за формою згідно з додатком 16 та Єдиному банку даних, іншим кандидатам в усиновлювачі інформацію про таку дитину може бути надано лише в тому разі, якщо попередні кандидати не звернулися до служби із заявою про усиновлення, після закінчення строку дії виданого направлення або в разі їх відмови від усиновлення, про що є відповідні відомості, а також внесено інформацію до Єдиного банку даних. За бажанням таким кандидатам може бути призначено дату наступного ознайомлення з інформацією про дітей, які перебувають на регіональному обліку.”.

20. Пункт 53:

абзац перший після слів “здійснює виключно Мінсоцполітики” доповнити словами “у визначеному ним порядку”;

доповнити пункт після абзацу другого новими абзацами такого змісту:

“У разі виїзду дитини на лікування, оздоровлення або відпочинок за межі України інформація про дитину не надається.

Кандидати в усиновлювачі можуть ознайомитися з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені іноземними громадянами, на веб-сайті Мінсоцполітики.

Під час ознайомлення з інформацією про дитину кандидати в усиновлювачі можуть отримати відомості про неї, що містяться в Єдиному банку даних.”.

У зв’язку з цим абзаци третій - сьомий вважати відповідно абзацами шостим - десятим.

 

 

21. Пункт 54 викласти в такій редакції:

“54. Іноземці - кандидати в усиновлювачі мають право тричі (з урахуванням повторних прийомів) ознайомлюватися з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, за умови, що на дату прийому в Мінсоцполітики їх документи дійсні не менш як місяць.”.

22. Абзаци перший і другий пункту 55 викласти в такій редакції:

“55. Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, надається особисто кандидатам в усиновлювачі (якщо усиновлювачами є подружжя — кожному з них) під час прийому в службі у справах дітей районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, уповноваженого органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службі у справах дітей обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації та Мінсоцполітики.

Кандидатам в усиновлювачі не надається інформація про дітей, які перебувають на обліку з усиновлення, стосовно яких судом розглядається заява громадян щодо поновлення їх у батьківських правах, встановлення або визнання батьківства, скасування рішення про визнання особи недієздатною, безвісно відсутньою, усиновлення дитини, встановлення опіки або піклування. Про наявність такої заяви служба у справах дітей за місцем звернення громадян зобов’язана протягом п’яти робочих днів повідомити службу у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини та місцем походження.”

23. Абзац перший пункту 58 викласти в такій редакції:

“58. Після ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, кандидатам в усиновлювачі, які виявили намір особисто познайомитися з дитиною, не пізніше ніж на наступний робочий день видається направлення до служби у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини для організації знайомства з нею. Не допускається видача кандидатам в усиновлювачі направлення для одночасного знайомства з двома і більше дітьми, які не є між собою братами і сестрами, крім випадків, коли усиновлюються діти з інвалідністю, які виховуються в одному закладі або сім’ї.”.

24. Абзац другий пункту 66 після слів і цифри “згідно з додатком 9” доповнити словами “і вносить інформацію до Єдиного банку даних”.

25. Пункт 68 викласти в такій редакції:

“68. Громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці - кандидати в усиновлювачі, які відмовилися від усиновлення дитини, можуть звернутися до Мінсоцполітики з особистою заявою про повторне ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені.

До заяви додається повідомлення служби у справах дітей про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини та видані разом з направленням документи, подані кандидатами в усиновлювачі. У разі відсутності повідомлення служби у справах дітей про відмову кандидатів в усиновлювачі від усиновлення дитини або виданих разом з направленням документів, поданих кандидатами, заява про повторне ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, залишається без розгляду.

Заява про повторне ознайомлення кандидатів в усиновлювачі з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, розглядається Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів у порядку надходження.

Позачергово розглядається заява про повторне ознайомлення кандидатів в усиновлювачі разом з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, у разі коли:

заявники (один із них) є родичами дитини, яку бажають усиновити;

бажання усиновити дитину, яка страждає на хворобу, внесену до переліку захворювань;

бажання усиновити всіх рідних братів і сестер в одну сім’ю;

бажання усиновити дитину, яка є братом або сестрою раніше усиновленої заявниками (одним із них) дитини.

У разі позитивного вирішення питання призначається дата повторного ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, про що кандидати в усиновлювачі повідомляються під розписку.

Якщо кандидати в усиновлювачі не з’явилися до Мінсоцполітики для ознайомлення з результатами розгляду своєї заяви, рішення про призначення дати ознайомлення з інформацією про дітей, які можуть бути усиновлені, скасовується і повторні заяви залишаються без розгляду.”.

26. Абзац п’ятий пункту 74 після слів “в одну сім’ю” доповнити словами “підтверджених відповідними документами”.

27. Пункт 75 викласти в такій редакції:

“75. Для підготовки проекту висновку про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини служба у справах дітей за місцем проживання (перебування) дитини перевіряє, чи перебуває дитина на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені, аналізує документи, зазначені у пункті 73 цього Порядку, документи, подані кандидатами в усиновлювачі, враховує наявність чи відсутність згоди дитини на усиновлення, згоди районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради на роз’єднання братів і сестер при усиновленні.

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини повинен бути обґрунтованим та містити інформацію про доцільність (недоцільність) усиновлення та його відповідність (невідповідність) інтересам дитини. Вимоги до висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини затверджуються Мінсоцполітики.

У разі усиновлення дитини іноземцями до висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини додається довідка про вжиття всіх вичерпних заходів до влаштування дитини в сім’ю громадян України, складена за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини повинен містити інформацію про оздоровлення дитини за кордоном у сім’ях іноземців.

Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини оформляється на бланку районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради, підписується головою (заступником голови) та скріплюється печаткою.

Висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини, документи, зазначені в пункті 73 цього Порядку, письмова згода дитини на усиновлення, оформлена згідно з вимогами пункту 72 цього Порядку, або довідка служби у справах дітей про надання дитиною усної згоди чи усиновлення дитини без її згоди, повідомлення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради про надання (ненадання) згоди на роз’єднання братів і сестер при усиновленні нумеруються, прошиваються, скріплюються печаткою та засвідчуються підписом голови (заступника голови) районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.

Висновок про доцільність усиновлення та відповідність його інтересам дитини разом з доданими до нього документами видається особисто кандидатам в усиновлювачі під розписку для подання його до суду.

У разі усиновлення дитини громадянами України, які проживають за межами України, та іноземцями зазначені документи видаються у двох примірниках, один з яких подається Мінсоцполітики, другий - до суду. Зазначені документи нумеруються, прошиваються, скріплюються печаткою та засвідчуються головою (заступником голови) районної, районної у
мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті ради.

Якщо протягом місяця після подання заяви про усиновлення дитини до служби у справах дітей кандидати в усиновлювачі без поважних причин не з’явилися для отримання висновку про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини або протягом місяця з дати отримання висновку не звернулися до суду із заявою про усиновлення дитини, вважається, що вони відмовилися від усиновлення.”;

28. Пункт 77 викласти в такій редакції:

“77. Для отримання письмової згоди Мінсоцполітики на усиновлення дитини громадяни України, які проживають за межами України, та іноземці подають Мінсоцполітики відповідну заяву, висновок про доцільність усиновлення та його відповідність інтересам дитини, довідку про вжиття всіх вичерпних заходів до влаштування дитини в сім’ю громадян України (крім громадян України, які проживають за межами України), копії документів, зазначених у пункті 73 цього Порядку, копію письмової згоди дитини на усиновлення, оформленої згідно з вимогами пункту 72 цього Порядку, або довідку служби у справах дітей про надання дитиною усної згоди чи усиновлення дитини без її згоди, копію повідомлення про надання (ненадання) згоди районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади на роз’єднання братів і сестер при усиновленні.

Заява складається українською мовою та засвідчується нотаріусом в установленому законодавству порядку. У заяві зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, адреса проживання кандидатів в усиновлювачі, обліковий номер кандидатів у базі Мінсоцполітики, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, місце проживання (перебування) дитини, яку бажають усиновити, повна назва суду, в якому слухатиметься справа про усиновлення, а також зазначається, що кандидати в усиновлювачі ознайомлені із станом здоров’я дитини та правовими наслідками усиновлення.

Заява кандидатів в усиновлювачі про надання згоди на усиновлення дитини та додані до неї документи розглядаються Мінсоцполітики протягом десяти робочих днів. У разі відсутності результатів перевірки Національною поліцією інформації про наявність або відсутність відомостей компрометуючого характеру в правоохоронних органах держави, громадянами якої є іноземці, та держави, на території якої вони проживають, або Генеральному секретаріаті Інтерполу розглядаються протягом десяти робочих днів після надходження від Національної поліції відповідного повідомлення. У разі потреби в уточненні відомостей, які містяться у поданих документах, або у проведенні перевірки нововиявлених обставин строк розгляду заяви може бути продовжено, але не більше як на 20 робочих днів.

За результатами розгляду заяви на підставі висновку комісії Мінсоцполітики приймається вмотивоване рішення щодо надання письмової згоди на усиновлення дитини або відмови в наданні такої згоди.

Письмову згоду на усиновлення дитини підписує та скріплює печаткою уповноважена посадова особа Мінсоцполітики.

У разі відмови в наданні згоди на усиновлення дитини Мінсоцполітики надає заявникам обґрунтовану відповідь у письмовій формі.

Рішення про відмову в наданні письмової згоди на усиновлення може бути оскаржене в суді.”.

29. Пункт 78 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого змісту:

“під час перевірки документів, поданих разом із заявою про отримання згоди на усиновлення, з’ясовано, що за станом здоров’я дитина, з якою кандидати в усиновлювачі встановили контакт, не відповідає рекомендаціям, що містяться у висновку, передбаченому підпунктом 3 пункту 33 цього Порядку;

під час перевірки документів, поданих разом із заявою про отримання згоди на усиновлення, встановлено, що в них містяться неправдиві відомості або розбіжності;

документи, подані разом із заявою про отримання згоди на усиновлення, не відповідають вимогам, установленим цим Порядком;”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом сьомим.

30. У пункті 82:

в абзаці третьому слова “усиновлення дитини поставити її” замінити словами “в’їзду до країни проживання забезпечити взяття дитини”;

доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого змісту:

“давати можливість представникам служби у справах дітей за місцем проживання усиновлювачів здійснювати контроль за цільовим використанням допомоги при усиновленні дитини;”.

У зв’язку з цим абзаци п’ятий — восьмий вважати відповідно абзацами шостим - дев’ятим.

31. Пункт 107 після цифри “5” доповнити цифрою “, 12”.

32. Пункти 111 і 112 викласти в такій редакції:

“111. Консульська установа чи дипломатичне представництво України аналізує звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини і щороку до 1 лютого надсилає МЗС інформацію про здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей, які проживають за межами України, за формою згідно з додатком 13. МЗС узагальнює подану інформацію та до 1 березня поточного року подає її до Мінсоцполітики.

У разі неподання усиновлювачами звіту відповідно до графіка, який надається усиновлювачам під час взяття усиновленої дитини на консульський облік, консульська установа чи дипломатичне представництво, на підставі документів, зазначених у підпунктах 5, 12 і 13 пункту 33, невідкладно вживає заходів до отримання інформації про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини шляхом звернення до усиновлювачів та компетентних органів держави перебування.

Консульська установа чи дипломатичне представництво надсилає МЗС інформацію про усиновлених дітей і вжиті заходи до отримання звітів про умови проживання та стан здоров’я усиновлених дітей для подальшого узагальнення, аналізу та інформування Мінсоцполітики протягом місяця з дати її надходження.

Звіти усиновлювачів про умови проживання та стан здоров’я усиновленої дитини зберігаються у відповідній консульській установі чи дипломатичному представництві України протягом трьох років після досягнення дитиною 18 років, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

112. Консульська установа чи дипломатичне представництво України, яким стало відомо про факти порушення прав усиновленої дитини, передання її на виховання іншим особам, закладам для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, відібрання в усиновлювачів дитини правоохоронними органами та органами соціальної опіки, нещасні випадки з усиновленою дитиною, вживають разом з компетентними органами країни перебування невідкладних заходів до захисту її прав та перевірки умов проживання та виховання.

Про результати вжитих заходів до відновлення прав та законних інтересів усиновленої дитини консульська установа чи дипломатичне представництво України повідомляє МЗС і Мінсоцполітики не пізніше ніж через 30 днів з дня отримання відомостей про факти порушення прав усиновленої дитини.

Консульська установа чи дипломатичне представництво, яким стало відомо про смерть усиновленої дитини, терміново повідомляють МЗС і Мінсоцполітики. Консульська установа чи дипломатичне представництво протягом місяця з дня отримання таких відомостей збирають інформацію щодо причин та обставин смерті дитини та надсилають її МЗС і Мінсоцполітики разом з копіями підтвердних документів та їх перекладом на українську мову.”.

 

33. Абзац четвертий пункту 113 викласти в такій редакції:

копію  паспорта  громадянина України, копію  паспорта іноземця та копію паспорта громадянина України усиновленої дитини;”.

34. У тексті Порядку слова “діти-інваліди”, “копія паспорта”, “тимчасово окупована територія”, “проведення антитерористичної операції” у всіх відмінках і формах числа замінити відповідно словами “діти з інвалідністю”, “копія паспорта громадянина України, копія паспорта іноземця”, “тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і місті Севастополі‚” “проведення антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях” у відповідному відмінку та числі.

 

35. Додатки 2 і 16 до Порядку викласти в такій редакції:

“Додаток 2
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 603)

ВИСНОВОК
про стан здоров’я, фізичний і розумовий розвиток дитини

Прізвище, ім’я, по батькові _____________________________________

_________________________________________________________________

Дата і місце народження _______________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Місце проживання (перебування) ________________________________

                                                                                      (адреса)

_________________________________________________________________

Дані медичного обстеження

Невролог

___________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Психіатр

___________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Дерматовенеролог

___________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Хірург (ортопед)

___________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Онколог

___________________
(за показаннями) (діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Гематолог

___________________
(за показаннями) (діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Отоларинголог

___________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

 

 

 

 

 

Офтальмолог

___________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Педіатр

___________________
(діагноз, шифр за МКХ-10)

________
(дата)

________(підпис)

___________
(прізвище, ім’я, по батькові лікаря)

Наявність або відсутність інвалідності у дитини (із зазначенням захворювання, внаслідок якого встановлено інвалідність, та документа, який це підтверджує) ___________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Вага і зріст дитини __________, ____________.

                                (кілограмів)       (сантиметрів)

Остаточний висновок* _________________________________________________________________

_________________________________________________________________

___________шифр (за МКХ-10)_____________________________________.

________

* Зазначається група здоров’я, дата і вид щеплення, у разі відсутності — причини; потреба в медико-педагогічній, медико-соціальній корекції.

 

__________________________     ___________          __________________

  (найменування посади керівника                         (підпис)                       (ініціали та прізвище)

лікувально-профілактичного закладу)

 

МП

____ ___________ 20__ р.”;

“Додаток 16
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 10 липня 2019 р. № 603)

КНИГА
обліку кандидатів в усиновлювачі — громадян України, яким надано службою у справах
дітей чи Мінсоцполітики інформацію про дітей, що можуть бути усиновлені

                                                                                            Розпочато ________________ 20___ р. № ___

 Закінчено _________________ 20___ р. № ___

 

Порядковий номер

Дата проведення співбесіди або відправлення повідомлення в електронній формі

Прізвище, ім’я, по батькові кандидата (кандидатів) в усиновлювачі, адреса проживання та електронна адреса

Обліковий номер кандидата (кандидатів) в усиновлювачі, номер і дата висновку про можливість бути усиновлювачами, найменування служби у справах дітей

Прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини (дітей), про яку (яких) надано інформацію або номер обліково-статистичної картки, ім’я, вік дитини, про яку надіслано повідомлення в електронній формі

Видано направлення (номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження дитини (дітей) або надано згоду на ознайомлення з інформацією про дитину, номер обліково- статистичної картки, ім’я, вік

Відмова в отриманні направлення або інформації у службі у справах дітей згідно з повідомленням в електронній формі із зазначенням причини

Підпис кандидата (кандидатів) в усиновлювачі або дата надання відповіді кандидатами

_____________________

Outdated Browser
Для комфортної роботи в Мережі потрібен сучасний браузер. Тут можна знайти останні версії.
Outdated Browser
Цей сайт призначений для комп'ютерів, але
ви можете вільно користуватися ним.
67.15%
людей використовує
цей браузер
Google Chrome
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
9.6%
людей використовує
цей браузер
Mozilla Firefox
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux
4.5%
людей використовує
цей браузер
Microsoft Edge
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
3.15%
людей використовує
цей браузер
Доступно для
 • Windows
 • Mac OS
 • Linux